ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφαρμογή πρακτικών που συνάδουν με την κυκλική οικονομία είναι απαραίτητη για την υπεύθυνη βιομηχανική ανάπτυξη και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο.

Αντιμετωπίζουμε τα προϊόντα που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους ως πόρους, επαναπροσδιορίζοντας τον χαρακτήρα τους ως πρώτες ύλες για άλλες διαδικασίες ή κλάδους.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εδώ και χρόνια, εφαρμόζουμε τους κανόνες  της κυκλικής οικονομίας στα εργοστάσιά μας. Υποκαθιστούμε ορυκτά καύσιμα με το υπόλειμμα της ανακύκλωσης των βιομηχανικών, εμπορικών και αστικών αποβλήτων, καθώς και με απόβλητα από αγροτικές εργασίες, συμβάλλοντας στην βιώσιμη ανάπτυξη. 

Παράλληλα, εφαρμόζουμε τους κανόνες της «βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων» στα παραγόμενα απόβλητα από τις εγκαταστάσεις μας. Σε πρώτο στάδιο, εξαντλούμε τις δυνατότητες «εσωτερικής διαχείρισης» των αποβλήτων υλικών και στη συνέχεια ακολουθούμε την μέθοδο διάθεσης/διαχείρισης που ενδείκνυται από τη νομοθεσία σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF