ΝΕΡΟ & ΦΥΣΗ

Οι δεσμεύσεις μας σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτουν επίσης την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη θετική συμβολή στα οικοσυστήματα.

Για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε χρησιμοποιούμε συστήματα και εργαλεία που εξασφαλίζουν την αποκατάσταση των λατομείων μας. Για το λόγο αυτό έχουμε υιοθετήσει το εργαλείο BIRS (Biodiversity Indicators Reporting System- σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας). Αντικείμενο του BIRS που σχεδιάστηκε από έμπειρους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN International Union for the Conservation of Nature)

Για την αποτελεσματική και επιτυχή περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομείων πραγματοποιούνται μελέτες σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράδειγμα καλή πρακτικής αποτελεί η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την εκπόνηση  μελέτης με σκοπό την  καταγραφή, παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης του σχεδίου αποκατάστασης και ενίσχυσης της τοπικής βιοποικιλότητας στο  λατομείο της εταιρίας, στην Αγριά Μαγνησίας.

Η επιτυχημένη αποκατάσταση είναι πλέον ορατή, αφού η πανίδα του λατομείου της Αγριάς, το οποίο παρουσιάζει υψηλό βαθμό αποκατάστασης, μοιάζει σημαντικά με το γειτονικό του φυσικό οικοσύστημα ως προς τη χλωρίδα και την πανίδα.

latomeio-agrias

Αποκαταστημένες βαθμίδες λατομείου Αγριάς.

SO2 - Διοξείδιο του θείου

Dust-Σκόνη

NOx - Οξείδιο του Αζώτου

TOC

NH3

HCl

HF