ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΞΙΝΩΝ/ΦΟΥΡΑΝΙΩΝ

TOC

NH3

HCl

HF

Περίοδος δειγματοληψίας TEQ - PCDD/ PCDF (ng/Nm3) [Μεγ.όριο*:0.1] Εργαστήριο μέτρησης δείγματος Αρ. Δείγματος Παρατηρήσεις
Ιούλιος 2019 (από 09-07 08:25 έως 31-07 09:15) 0.0002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6789 Εντός ορίου
Ιούνιος 2019 (από 03-06 10:03 έως 26-06 08:01) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6727 Εντός ορίου
Μάιος 2019 (από 02-05 08:48 έως 03-06 09:53) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6712 Εντός ορίου
Απρίλιος 2019 (από 01-04 14:43 έως 02-05 08:36) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6682 Εντός ορίου
Mάρτιος 2019 (από 01-03 10:31 έως 01-04 08:23) 0.0002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6660 Εντός ορίου
Φεβρουάριος 2019 (από 01-02 09:51 έως 01-03 10:21) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6626 Εντός ορίου
Ιανουάριος 2019 (από 09-01 10:00 έως 01-02 09:38) 0.0001 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6241 Εντός ορίου
29/11/2018 08:53 - 05/12/2018 13:34 0.00008 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6190 Εντός ορίου
18/10/2018 9:31 - 29/11/2018 8:39 0.00003 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6161 Εντός ορίου
25/9/2018 9:36 - 18/10/2018 9:17 0.00002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6096 Εντός ορίου
11/9/2018 10:15 - 25/9/2018 9:21 0.00002 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 6029 Εντός ορίου
26/7/2018 11:00 - 26/7/2018 19:01 0.0004 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας & Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 5699 Εντός ορίου