Εκπομπές αέριων ρύπων
Εκπομπές αέριων ρύπων

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τη συνεχή μείωση όλων των αέριων εκπομπών μας που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ φροντίζουμε για τη συνεχή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των αέριων εκπομπών που προκύπτουν από τη λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών σκόνης.

Πέραν των σημειακών εκπομπών σκόνης συνεχής μέτρηση και καταγραφή απαιτείται και για τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx ) και διοξειδίου του θείου (SO2 ) καθώς και άλλων πτητικών ενώσεων, όπως HCL, NH3 , HF, TOC. Το 2020 οι εκπομπές SO2 διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος δεδομένου ότι αυτές σχετίζονται με το μίγμα Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή κλίνκερ, ενώ οι εκπομπές NOx παρέμειναν σταθερές. Επιπλέον, οι σημειακές εκπομπές σκόνης κατά το 2020 μειώθηκαν περαιτέρω κατά 29% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, διατηρούμενες πολύ χαμηλότερα από το επιβαλλόμενο από τη νομοθεσία όριο.

Ο  Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με ευθύνη και σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, έχει θέσει σε ανοικτή λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης www.heraclesfootprint.gr η οποία παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πληροφόρησης της εικόνας των αερίων εκπομπών των 2 Εργοστασίων.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα αντιπαραβολής των στοιχείων με τα όρια που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.  Ο ψηφιακός αυτός χώρος εμπεριέχει ακόμη και μηνιαίες μετρήσεις διοξινών και φουρανίων των απαερίων καύσης του περιστροφικού κλιβάνου. Η δειγματοληψία γίνεται με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα συνεχούς δειγματοληψίας Dioxin Monitoring System που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική βιομηχανία. Τα δείγματα αποστέλλονται σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια.