Εκπομπές αέριων ρύπων
Εκπομπές αέριων ρύπων

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τη συνεχή μείωση όλων των αέριων εκπομπών μας που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ φροντίζουμε για τη συνεχή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των αέριων εκπομπών που προκύπτουν από τη λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών σκόνης.

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε συνεχώς τις σημειακές εκπομπές σκόνης βάσει των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών με τη χρήση συστημάτων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής σύγχρονης τεχνολογίας. Παράλληλα, παρακολουθούμε συστηματικά και καταγράφουμε τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ2) και το διοξείδιο του θείου (SO2). Με διαχρονική δέσμευση να επενδύει σε καινοτόμες πρακτικές που αφορούν τόσο στη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία, όσο και στην ενημέρωση των κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ πρωτοπορεί στον χώρο της τσιμεντοβιομηχανίας και εγκαθιστά στο εργοστάσιο του Βόλου το διεθνώς αναγνωρισμένο Dioxin Monitoring System, του Αυστριακού οίκου Monitoring Systems GmbH. To σύστημα διενεργεί πλήρως αυτοματοποιημένα, συνεχή δειγματοληψία των απαερίων καύσης και τα δείγματα αποστέλλονται σφραγισμένα στο διαπιστευμένο κατά EN 17025 εργαστήριο του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ για τη μέτρηση της περιεκτικότητας τους σε διοξίνες και φουράνια.