Μετρήσεις Εκπομπών

Προηγούμενες Μετρήσεις

Περίοδος δειγματοληψίας


TEQ - PCDD/ PCDF


Εργαστήριο μέτρησης δείγματος


Αρ. Δείγματος


Παρατηρήσεις


Ιανουάριος 2021 0.0007 Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 7716 Εντός Ορίου