Δεοντολογία & διακυβέρνηση
Δεοντολογία & διακυβέρνηση
Η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ενσωματωμένη στις αρχές της εταιρικής μας διακυβέρνησης.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ επιχειρούμε με ακεραιότητα και δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου η διαφάνεια, η υπευθυνότητα και η εντιμότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας μας αποτελεί θεμελιώδη μας αρχή που μας καθοδηγεί και μας επιτρέπει να λειτουργούμε επιτυχώς στο σημερινό δύσκολο περιβάλλον και να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο δομικών υλικών.

Η επιχειρηματική μας δεοντολογία είναι στον πυρήνα του Προγράμματος Συμμόρφωσης της εταιρείας μας και διέπεται από τις αρχές της εταιρικής μας διακυβέρνησης, οι οποίες διέπουν και το πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας. Επίσης, αποτελεί ουσιαστικό τμήμα του συστήματός μας διαχείρισης κινδύνων.

Διαρκής μας στόχος στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών μας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), παράγοντας με τον τρόπο αυτό προστιθέμενη αξία για το σύνολο των κοινωνικών μας εταίρων. Για το λόγο αυτό στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ έχουμε την κατάλληλη διοικητική δομή προκειμένου να διαχειριζόμαστε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.

Παράλληλα, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα απαραίτητα εργαλεία, πόρους και πληροφόρηση, ώστε να λαμβάνουμε ορθές αποφάσεις, έχουμε θεσπίσει και εφαρμόζουμε Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές μας.

Η επιχειρηματική αριστεία και η ακεραιότητα αποτελούν προϋπόθεση για την αδιάλειπτη επιτυχία και βιωσιμότητα του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.