Η στρατηγική μας 

Η στρατηγική μας
Πυρήνας της στρατηγικής μας η αειφόρος ανάπτυξη.

Για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μακροχρόνια δέσμευση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που καθοδηγεί καθημερινά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Πιστεύουμε στην οικοδόμηση ενός κόσμου πιο πράσινου και πιο αειφόρου για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Ενός κόσμου που λειτουργεί με σεβασμό προς το νερό και τη φύση και αναβαθμίζει την ποιότητας ζωής για όλους. Πρεσβεύουμε την οικοδόμηση ενός κατασκευαστικού κλάδου καινοτόμου, κλιματικά ουδέτερου που θα εφαρμόζει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων.

Για το σκοπό αυτό, εστιάζουμε σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη –  Τοπικές Κοινωνίες, Κλίμα & Ενέργεια, Κυκλική Οικονομία, Φύση  – που δημιουργούν αξία τόσο για τις δραστηριότητες και τους μετόχους μας όσο και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Ηγούμαστε της μετάβασης σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα μέσω της ανάπτυξης και διάθεσης πράσινων προϊόντων και λύσεων, της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, της ενεργειακής αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων και της προώθησης της κυκλικής οικονομίας.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΚΛΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΥΣΗ

Η πρόοδός μας το 2019

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους συνεισφέρουμε