Το κοινωνικό μας αποτύπωμα
Το κοινωνικό μας αποτύπωμα

Εστιάζουμε στην ευαισθητοποίηση, τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία κοινής αξίας τόσο για τους κοινωνικούς μας εταίρους όσο και για τις δραστηριότητές μας.

Φροντίζουμε η λειτουργία μας να εναρμονίζεται πλήρως με τις τοπικές κοινωνίες όσο και με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων με τους οποίους συνδεόμαστε, συνεισφέροντας στη βιωσιμότητα τόσο της τοπικής περιοχής όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Συνεισφορά στην οικονομία: Συνολική αξία που δημιουργεί ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ στην Ελλάδα

Σημαντική είναι και η συνεισφορά του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ σε προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία καθώς σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος που πραγματοποιήθηκε, εκτιμάται σε 681 εκατ. € συνολικά για την τριετία 2018-2020. Η μέση ετήσια προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από τις δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχεται σε περίπου 227 εκατ. € ποσό που αντιστοιχεί στο 0,13% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Άμεση προστιθέμενη αξία είναι η αξία που δημιουργείται από την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας, η οποία εκτιμήθηκε σε 153 εκατ. € συνολικά για την τριετία. Η έμμεση προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή η αξία που αφορά στους άμεσους προμηθευτές του Ομίλου αλλά και στους προμηθευτές των προμηθευτών αυτών (έμμεσοι προμηθευτές), ανέρχεται σε 238 εκατ. € για τηνίδια περίοδο.

Η επαγόμενη προστιθέμενη αξία, η οποία προκύπτει από τις δαπάνες των εργαζομένων του Ομίλου και των εργαζομένων των προμηθευτών του στην ευρύτερη οικονομία, εκτιμάται σε 100 εκατ. ευρώ και για τα τρία έτη. Τέλος, η συνολική έμμεση προστιθέμενη αξία που αφορά στους κλάδους των κατασκευών και εμπορίας δομικών υλικών ανέρχεται σε 190 εκατ €.

Προμήθειες με κριτήρια βιωσιμότητας

Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές που τηρούν τα ίδια πρότυπα επιχειρηματικής υπευθυνότητας με εμάς όπως αποτυπώνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζουμε.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε την τήρηση των αρχών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία αξίας όχι μόνο στις εγκαταστάσεις μας, αλλά και κατά μήκος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας.

«Γυρίζουμε για καλό σκοπό»

Πρασινίζουμε το Μάτι & το Ν. Βουτζά

Μεριμνούμε για το Ειδικό Σχολείο Αγριάς

Στηρίζουμε τους νέους στη Νίσυρο

Στηρίζουμε το Ε.Σ.Υ.

Καθαρίζουμε το λιμάνι του Αλιβερίου

Είμαστε «Δίπλα σε όσους μας εμπνέουν»
Στηρίζουμε Εκπαιδευτικές Δομές Ειδικής Αγωγής σε όλη την Ελλάδα
Προστατεύουμε τα ανυπεράσπιστα ζώα