Για την κυκλική οικονομία

Για την κυκλική οικονομία
Επενδύουμε με συνέπεια σε πράσινες πρακτικές που προάγουν την μετάβαση σε μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Η κυκλική οικονομία ωφελεί τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα απόβλητα, διαχωρίζοντας την ανάπτυξη από την κατανάλωση πεπερασμένων πόρων. Ο τομέας των κτιρίων και των κατασκευών καταναλώνει περίπου 40 δισεκατομμύρια τόνους πρώτων υλών που εξορύσσονται από τον πλανήτη κάθε χρόνο.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ εφαρμόζουμε με συνέπεια πρακτικές που συνάδουν με την κυκλική οικονομία. Συνεισφέρουμε σταθερά στη διατήρηση των φυσικών πόρων, υποκαθιστώντας πρώτες ύλες και καύσιμα με εναλλακτικά υλικά, καθώς και βελτιστοποιώντας διαρκώς τα συστήματα διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνουμε πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Η συνεισφορά μας στην κυκλική οικονομία:

Πλήρως εναρμονισμένοι με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων:

  • Συμβάλαμε στην εκτροπή από την υγειονομική ταφή περισσότερων από 100.000 τόνων υλικών, τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία σε αδειοδοτημένες μονάδες μετατράπηκαν σε εναλλακτικά καύσιμα.
  • Χρησιμοποιήσαμε περισσότερους από 100.000 τόνους υλικών, που προέκυψαν είτε ως υπολείμματα μονάδων ανακύκλωσης είτε ως υπολείμματα βιομηχανικών διεργασιών υποκαθιστώντας με αυτό τον τρόπο φυσικές πρώτες ύλες.
  • Το 2020 η χρήση εναλλακτικών καυσίμων ανήλθε σε 27,7%, συμβάλλοντας στον εθνικό στόχο για τη μείωση της ταφής των αποβλήτων.
  • Το 2020 πραγματοποιήσαμε επενδύσεις ύψους €4 εκατομμυρίων για την επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας και εναλλακτικών καυσίμων στα Εργοστάσιά μας, με στόχο την περαιτέρω μείωση των παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) .

Εναλλακτικά καύσιμα
και πρώτες ύλες