Προστασία της βιοποικιλότητας

Προστασία της βιοποικιλότητας
Στοχεύουμε σε μια θετική αλλαγή για τη βιοποικιλότητα μέχρι το 2030, ως μέρος της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εφαρμόζουμε.

Ενώ η εξορυκτική δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η επιστημονική διαχείριση των λατομείων μας έχει θετικές επιδράσεις στην τοπική βιοποικιλότητα.

Για το 2021:

Από το σύνολο των 22 λατομείων μας, 2 βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως NATURA 2000. Οι υπόλοιπες μονάδες μας δε βρίσκονται εντός ή κοντά σε προστατευμένες περιοχές ή περιοχές με υψηλή αξία βιοποικιλότητας.

Μεριμνούμε με συνέπεια για το αποτύπωμά μας στη βιοποικιλότητα.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο «BIRS» (Biodiversity Indicators Reporting System – Σύστημα Αναφοράς Δεικτών Βιοποικιλότητας), το οποίο αναπτύχθηκε από ανεξάρτητο πάνελ εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union for the Conservation of Nature – IUCN), για τη διαχείριση της βιοποικιλότητας στα λατομεία αδρανών και τσιμέντου. Η Holcim είναι η πρώτη εταιρία που εφάρμοσε το εργαλείο αυτό παγκοσμίως.

Για την αποτελεσματική και επιτυχή περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομείων μας υλοποιούμε μελέτες σε συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί η συνεργασία μας με το τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την καταγραφή και την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, καθώς και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση ανάπτυξης του σχεδίου αποκατάστασης και ενίσχυσης της τοπικής βιοποικιλότητας στο λατομείο μας στην Αγριά Μαγνησίας.

Η επιτυχημένη αποκατάσταση είναι πλέον ορατή, αφού η πανίδα του λατομείου της Αγριάς, το οποίο παρουσιάζει υψηλό βαθμό αποκατάστασης, μοιάζει σημαντικά με το γειτονικό του φυσικό οικοσύστημα ως προς τη χλωρίδα και την πανίδα

Λατομείο Αράξου

Λατομείο Πολυκάστρου

pending