Εναλλακτικά καύσιμα & πρώτες ύλες
Εναλλακτικά καύσιμα & πρώτες ύλες

Εξοικονομούμε σταθερά πολύτιμους φυσικούς πόρους αξιοποιώντας μη ανακυκλώσιμα αστικά και εμποροβιομηχανικά απόβλητα, καθώς και παραπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών.

Η κλιματική αλλαγή έχει ορατές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας, του περιβάλλοντος και στην κοινωνία γενικότερα, ενώ η ανάγκη για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής κρίνεται επιτακτική. 

Η υποκατάσταση φυσικών πρώτων υλών από εναλλακτικές πρώτες ύλες, αποτελεί βασικό μοχλό στην επίτευξη της αειφορίας.

Με κεντρικό μέλημα τη συνεισφορά μας στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών, αντικαθιστούμε τις πρώτες ύλες και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε με εναλλακτικά υλικά. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε θετικά στην επίτευξη της αειφορίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Φροντίζουμε για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδρασης από τη διαχείριση των αποβλήτων, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και εστιάζοντας στην μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Η τσιμεντοβιομηχανία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί τον πλέον ασφαλή αποδέκτη για πλειάδα υλικών τα οποία έχουν εξαντλήσει τις πιθανές χρήσεις τους και διαφορετικά θα κατέληγαν στην ταφή.

Οι συνθήκες παραγωγής του κλίνκερ (υψηλή θερμοκρασία και χρόνος παραμονής υλικών) δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περιβαλλοντικά ασφαλή συν-επεξεργασία απορριμματογενών πρώτων υλών καθώς και καυσίμων.

Στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της «συν-επεξεργασίας», καθώς η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου συμβαίνει παράλληλα με την ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη θερμική ενέργεια ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση των ανόργανων συστατικών των υλικών στο τελικό προϊόν.

Η συν-επεξεργασία είναι απολύτως ασφαλής και έχει πολλαπλά οφέλη. Αφήνει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και βοηθά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σε ό,τι αφορά στα απόβλητα με υπευθυνότητα και περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο.