Ίσες ευκαιρίες & ανθρώπινα δικαιώματα

Ίσες ευκαιρίες & ανθρώπινα δικαιώματα

Επενδύουμε συστηματικά σε ένα αξιοκρατικό, ποιοτικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας με ίσες ευκαιρίες, εμπιστοσύνη και αμοιβαίο σεβασμό.

Επιδιώκουμε με συνέπεια να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον εργασίας όπου οποιοσδήποτε εργαζόμενος ανεξαιρέτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή ειδικών ικανοτήτων, μπορεί να εργαστεί και να εξελιχθεί μαζί μας αξιοποιώντας τις δεξιότητες του.

 

Επιπλέον, στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ:

  • Σεβόμαστε τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που αναφέρονται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Οδηγίες για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τις βασικές συμβάσεις για τα εργασιακά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ILO).
  • Εφαρμόζουμε σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με το σεβασμό προς προμηθευτές και υπεργολάβους.
  • Διαθέτουμε Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΠΕΚΕ) στην οποία περιλαμβάνεται Οδηγία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • Διασφαλίζουμε τη συστημική αναγνώριση, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.