Εκθέσεις αειφορίας
Λειτουργούμε με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

Φροντίζουμε να επικοινωνούμε με τους κοινωνικούς μας εταίρους με διαφάνεια και συστηματικότητα και στο πλαίσιο αυτό εκδίδουμε Έκθεση Αειφορίας σε ετήσια βάση.

Αποτελούμε μία από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα η οποία ξεκίνησε να εκδίδει Εκθέσεις Αειφορίας, με την πρώτη Έκθεση να χρονολογείται το 2008. Έχοντας συμπληρώσει διάστημα δημοσιοποίησης στοιχείων επίδοσης Βιώσιμης Ανάπτυξης μεγαλύτερο από μια δεκαετία, αποδεικνύουμε έμπρακτα την προσήλωσή μας τόσο στην υπευθυνότητα και τη διαφάνεια, όσο και την παραγωγή αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Οι Εκθέσεις Αειφορίας μας εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards, καλύπτοντας μάλιστα τις απαιτήσεις της «εκτενούς επιλογής» (“Comprehensive option”).