Διαχείριση αποβλήτων
Διαχειριζόμαστε με ασφάλεια και υπευθυνότητα τα απόβλητα, σύμφωνα με τους κανόνες της «βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων».

Φροντίζουμε για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδρασης από τη διαχείριση των αποβλήτων, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και εστιάζοντας στην μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρωτίστως εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες για πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής, καθώς και για «εσωτερική διαχείριση» μέσω της επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης στην παραγωγή. Στη συνέχεια, για όσα απόβλητα δεν είναι εφικτό να διαχειριστούν εσωτερικά, η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε συνεργασία με αδειοδοτημένους φορείς.

Τι είναι η καινοτόμα μεθεδολογία της συν-επεξεργασίας; Η διεργασία αξιοποίησης SRF/RDF ονομάζεται «συν-επεξεργασία» καθώς η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου συμβαίνει παράλληλα με την ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη θερμική ενέργεια ταυτόχρονα με την ενσωμάτωση των ανόργανων συστατικών του SRF/RDF στο τελικό προϊόν. Η καύση SRF/RDF είναι απολύτως ασφαλής και διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική, κατά την οποία παράγεται ένα απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν (SRF/RDF) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ΕΝ 15359:2011).