Εκπομπές αέριων ρύπων
Εκπομπές αέριων ρύπων
Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για τη συνεχή μείωση όλων των αέριων εκπομπών μας που εκλύονται στην ατμόσφαιρα.

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ φροντίζουμε για τη συνεχή καταγραφή, παρακολούθηση και διαχείριση των αέριων εκπομπών που προκύπτουν από τη λειτουργία των παραγωγικών μας μονάδων συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών σκόνης.

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε συνεχώς τις σημειακές εκπομπές σκόνης βάσει των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών με τη χρήση συστημάτων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής σύγχρονης τεχνολογίας. Με σεβασμό στο περιβάλλον και προσήλωση στις αρχές της κοινωνικής ευθύνηςοι καταγραφόμενες επιδόσεις μας βρίσκονται εντός των ορίων της νομοθεσίας.

Το τελευταίο διάστημα πετύχαμε να διατηρήσουμε την υψηλή επίδοση μας στον έλεγχο εκπεμπόμενης σκόνης πολύ πέραν των στόχων και των ορίων που τίθενται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, παρακολουθούμε συστηματικά και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις εκπομπές διάχυτης σκόνης που προκύπτουν από την αποθήκευση και διακίνηση των υλικών και την εσωτερική κυκλοφορία οχημάτων.

Ο έλεγχος των πηγών και η εφαρμογή μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών διάχυτης σκόνης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των περιβαλλοντικών μας προτεραιοτήτων σε όλες τις μονάδες μας.

Το 2019, πετύχαμε:

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Για περισσότερα από 15 χρόνια, παράλληλα με την Περιβαλλοντική Πολιτική, θέτουμε μετρήσιμους, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις μας στις αέριες εκπομπές, την ανάλωση φυσικών πόρων και νερού και την προστασία της βιοποικιλότητας των λατομικών μας εγκαταστάσεων.

Και τα δυο εργοστάσια τσιμέντου διαθέτουν την πιστοποίηση ISO 14001:2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οποίου η πιστή τήρηση και εφαρμογή ελέγχεται και επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο, μέσω της ετήσιας επιθεώρησης από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα.